ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน Deeplat

ข้อตกลงในการใช้งานฉบับนี้จะมีผลครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่าง Deeplat (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) และ ผู้ลงทะเบียนโปรไฟล์ / ผู้ใช้งาน / ผู้ค้นคว้าข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้”) ทางเว็บไซต์ประสงค์ให้ผู้ใช้อ่าน “ข้อตกลงในการใช้งาน” ด้านล่างนี้ก่อนใช้งาน และกรุณาใช้งานเว็บไซต์นี้เมื่อเห็นพ้องกับเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น
 
แก้ไขครั้งล่าสุด : วันที่ 25 ธันวาคม 2015

ประการที่ 1 ข้อห้าม

 1. การกระทำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย, ลิขสิทธิ์งานเขียนของบุคคลที่สามหรือของเว็บไซต์นี้ เป็นต้น
 2. การกระทำในการส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ต่อต้านความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3. พฤติกรรมในการปลอมแปลงข้อมูลขณะใช้งานเว็บไซต์นี้
 4. การกระทำในการใช้ที่อยู่อีเมล, ชื่อสกุลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง
 5. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น ๆ และการกระทำที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ

ประการที่ 2 เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ผลงาน

 1. ข้อมูล, งานเขียนหรือข้อความ, รูปภาพและอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้อุปถัมภ์ต่อเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิ์ของงานเขียนบทความ จะถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งมอบให้เว็บไซต์ทั้งสิ้น ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระในนามของบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์ทางกฎหมาย รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง, คัดลอกหรือแจกจ่ายได้ เป็นต้น

ประการที่ 3 เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล

 1. เว็บไซต์สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลของกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ตามกรณีในหัวข้อด้านล่างนี้
 2. เมื่อมีการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล, ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย, ลิขสิทธิ์งานเขียนและอื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือของเว็บไซต์ถูกเผยแพร่ออกไป
 3. เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ต่อต้านกับความสงบเรียบร้อยของสังคม
 4. เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์
 5. เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่น ๆ และข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ

ประการที่ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการลงทะเบียน

 1. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่ออย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการลงทะเบียน หากมีความเสียหายไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตามที่เกิดจากการละเลยในความรับผิดชอบดังที่กล่าวมานั้น ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากพิสูจน์ได้ว่ามีการลงทะเบียนโดยปลอมแปลงข้อมูล ทางเว็บไซต์สามารถลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

ประการที่ 5 หัวข้อสำหรับการปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ฯลฯ
 2. ในกรณีที่เกิดการโต้เถียงระหว่างบุคคลที่สามหรือผู้ใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องแก้ไขสถานการณ์นั้น ๆ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ใช้ต้องไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่มีผลกระทบต่อเว็บไซต์
 3. เมื่อข้อมูลที่ได้รับหรือข้อมูลของผู้ใช้สูญหายหรือถูกลบออกไป ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้เสียผลประโยชน์โดยเกิดจากการไม่ได้อ่านข้อตกลงในการใช้งาน ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ประการที่ 6 การชดเชยค่าเสียหาย

 1. ในกรณีที่มีความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือต่อเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ จะมีการชดเชยค่าเสียหายในทันทีไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ประการที่ 7 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งาน

 1. เว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม / ลบข้อตกลงในการใช้งานได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีการตัดสินว่าจำเป็นโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซต์หลังการประกาศฉบับนี้ จะถือว่าผู้ใช้เห็นพ้องกับเนื้อหาหลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ประการที่ 8 กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการบริการของเว็บไซต์นี้ จะมีการตีความตัวบทโดยยึดกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก

ประการที่ 9 เขตอำนาจศาล

 1. การโต้เถียงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือการบริการของเว็บไซต์นี้ ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีอำนาจโดยตรงในการพิจารณาชั้นต้น